CHATBOTWBIZNESIE
CHATBOT
To wirtualny doradcy, automatyczny sprzedawca czy inteligentny asystent – wszystkie te nazwy
odnosząsiędooprogramowaniasłużącegodosymulacjirozmowy!
§ Chatbot pozwala na automatyzacje powtarzalnych i przewidywalnych zadań i procesów
wdużejskalicoprowadzićmadooptymalizacjizakresupracykonsultantów!
§ PrzyszłośćbiznesunależydoChatbotów.Corazwięcejinterakcjizużytkownikamisieciodbywa
sięzapomocątegotypurozwiązań.
§ Chatbotyusprawniąkomunikacjęzklientamiipoprawiąjakośćobsługi!
Rodzajechatbotów:cowybrać?
Voicebotczychatbot,konwersacyjny,zadaniowyamożeprocesowy?
Dzisiejszatechnologiadajeszerokiespektrummożliwości!
Współczesnewdrożeniabiznesowetocorazczęściej
botyprocesowe,niektóreznichwyposażonesąw
możliwośćkonwersacjinawybranetematy,
abydobrzeoddawaćcharaktermarki,dlaktórejpracują.
Cojednaknajważniejsze,każdarealizacjachatbota
możebyćindywidualnieprzygotowanymwdrożeniem!
Nakolejnychslajdachpokażemymechanizmydziałania
iprzekonamyżejedynymograniczeniemwichstosowaniu
jestnaszakreatywność!
Chatbotjakdziała?
1.Klientzadajepytanie
KlienttrafianaTwojąstronę,otwieraoknoczatuizadaje
pytanie.Chatbotskanujetekstnapisanyprzezklientai
próbujezrozumiećjegointencje.
2.Chatbotodpowiada
Porozpoznaniupytaniachatbotzasugerujeodpowiedź.Może
skierowaćklientanastronęwww(np.dobazywiedzy)lub
zadaćmukolejnepytaniewceludoprecyzowaniaproblemu.
Jeślichatbotniezrozumiepytaniaklienta,możeprzekierować
gonaczatzkonsultantem,zaproponowaćoddzwonienielub
zostawieniewiadomości.
3.Chatbotodpowiada24/7
JeśliklientkontaktujesiępozagodzinamiTwojejpracy,chatbotpoinformujegoobrakudostępnych
konsultantówipozwolizostawićwiadomość,któratrafidoodpowiedniejkolejki.Dziękitemubędzieszmógł
skontaktowaćsięzklientemwnajbliższympracującymdniu.
GdziemożnaużyćCHATBOTA?
Chatboty sprawdzają się wszędzie tam, gdzie użytkownik oczekuje rzeczowej
rozmowy z przedstawicielem firmy. Mogą to być komunikatory (Facebook
Messenger,Telegram),livechatynastronieinternetowej.
Chatbotamożnarównieżzainstalowaćpodadreseme-mailczynumeremtelefonu.
Wtedykolejnekomunikatybotwysyłałbędzieodpowiednioe-mailemlubSMSem.
Najciekawsze możliwości dla biznesu oferujeosadzanie chatbotaw ramach
FacebookMessenger.Dziękitemukonsumentbędziemógłporozmawiaćznaszym
botem zarówno na mobilnym Messenger jak i w przeglądarce otwierając
Facebooka,czynanaszejstroniepoprzezlivechat.
LivechatzwykorzystaniemFacebookMessengertonowausługa,któranapewno
podbije rynek dzięki możliwości kontynuowania rozpoczętejna stronie rozmowy
wmobilnejaplikacjiMessenger.
PERSPEKTYWA
KLIENTA
Wygodaużyciaidostępność
obsługi24godzinynadobę.
Szybkośćuzyskaniainformacjiiodpowiedzi
napytaniawcelurozwiązaniasprawy.
POTENCJAŁ
IMOŻLIWOŚCI
INNOWACYJNOŚĆ-ZAOFERUJWIĘCEJNIŻINNI
Zwiększenieskutecznośćzarządzaniaprocesamiwfirmie
dziękitechnologiiAI,BusinessIntelligenceorazMachine
Learning.
Przekazujzadańchatbootom,abylepiejzaplanować
środowiskopracykonsultantówizwiększyćichwydajność.
Umożliwiajązbieranieinformacjinatematkonsumentów,
atymlepszedopasowanieoferty!
Osobaktórarazrozpoczęłakonwersacjęztwoim
chatbotempracującymwramachFacebookMessenger
otwieranowykanałkomunikacjimarketingowejztwoją
firmą.
ZYSKAJNOWYCHKLIENTÓW
ZMNIEJSZAKOSZTY
ZWIĘKSZAZYSKI
Możliwościautomatyzacji–koszty
zatrudnianialudzistalerosną,adzięki
chatbotomfirmymogązaoszczędzićsetki
godzinroboczych.
Chatbotydziałają24/7,adziękicoraz
bardziejwyrafinowanymiinteligentnym
rozwiązaniomobsługiwaćmogącoraz
większyodsetekzapytańipowtarzającychsię
problemówkonsumentów
OPTYMALIZCJABIZNESU
POTENCJAŁIMOŻLIWOŚCI
Poznajliczby
36%–oczekujenatychmiastowejodpowiedzi
21%–chatbotysąnajprostszymsposobemkomunikacjizfirmą
9%–botociekawszedoświadczenie
9%–kontaktzczłowiekiemniejestażtakistotny
natomiast:
24%itakwolikontaktzczłowiekiem
.
Dlaczegochcemykorzystaćzchatbota,
anierozmawiaćzczłowiekiem:
*DanenapodstawiebadaniarynkowegofirmySymetrianatematchatbotówwPolscew2022.
PERSPEKTYWA
KLIENTA
Poczuciebezpieczeństwa
Profesjonalizmiotwartość!OrientacjanaKlienta,
którawpływanato,wjakisposóbklienciodbierają
firmę.
Zwiększeniepoziomuzaufaniaipodnoszenie
poziomuobsługiklienta!
.
KONTAKT
SławekDomaniecki
SławekDomaniecki
e-mail:slawek.domaniecki@mcom.com.pl
e-mail:slawek.domaniecki@mcom.com.pl
Tel.:504437300
Tel.:504437300
.

Skontaktuj się